prof. dr hab. Elżbieta Szeląg


Profesor Szeląg

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na neuropsychologicznych mechanizmach leżących u podłoża funkcjonowania umysłu człowieka w normie i patologii. Badania dotyczą procesów mowy i języka, percepcji, pamięci, uczenia się nowych informacji, uwagi, podejmowania decyzji, aktywności ruchowej, funkcji wykonawczych oraz percepcji czasu i dynamiki opracowywania informacji, które stanowią jeden z podstawowych procesów, kształtujących szerokie spektrum zachowania człowieka.

     Taki kierunek badań stanowi kontynuację eksperymentów prowadzonych przeze mnie w ramach Stypendium Naukowego Humboldta w Institute of Medical Psychology, Ludwig-Maximillians University of Munich, w latach 1991 - 93. Zainspirowana oryginalną teorią subiektywnego przeżywania czasu autorstwa mojego ówczesnego opiekuna naukowego – Ernsta Pöppela, po powrocie do kraju podjęłam z nim współpracę naukową kontynuując tę linię badań. W naszej Pracowni realizowane są projekty badawcze dotyczące zmian działania ‘zegara mózgowego’ w trakcie prawidłowego rozwoju poznawczego dziecka w ontogenezie, biologicznego starzenia się u ludzi w różnym okresie życia (w tym również osób stuletnich), a także dzieci i dorosłych z zaburzeniami językowego porozumiewania się o różnej etiologii: ogniskowym uszkodzeniem mózgu (afazją), nieprawidłowym rozwojem poznawczym i emocjonalnym (autyzmem), głębokim ubytkiem słuchu (włączając użytkowników implantów słuchowych). Badania prowadzone są metodami behawioralnymi, psychofizycznymi, psychologicznymi, neuroobrazowymi (fMRI, rsfMRI) i elektrofizjologicznymi.

     Zainteresowanie neuropsychologicznym podłożem mowy powoduje, że od wielu lat łączę pracę badawczą z praktyką kliniczną i prowadzeniem terapii logopedycznej. Jeden z realizowanych w Pracowni projektów badawczych dotyczy walidacji opracowanego przez nas nowego programu terapii logopedycznej (www.neuronowski.pl), opartego nie tylko na poziomie lingwistycznym, ale uwzględniającego również usprawnianie ‘zegara mózgowego’ i percepcji czasu, jako jednego z podstawowych procesów kształtujących językowe porozumiewanie się.Kariera Naukowa


- Tytuł profesora zwyczajnego nauk biologicznych: czerwiec 2005. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2005 r. o nadaniu tytułu profesora umieszczone zostało w Monitorze Polskim (rok 2005, poz. 525);

- Habilitacja: 1996, Instytut Nenckiego PAN, tytuł rozprawy: ”Neuropsychologiczne podstawy lateralizacji funkcji mowy w normie i patologii”;

- Dyplom dr n. przyrodniczych: 1985, Instytut Nenckiego PAN, temat pracy doktorskiej: "Czynniki wpływające na asymetrię półkulową w spostrzeganiu materiału werbalnego", promotor - prof. dr hab. Wanda Budohoska;

- Dyplom logopedy: 1984, Pomagisterskie Studium Logopedycznym przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;

- Dyplom magistra biologii: 1975, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.Przebieg zatrudnienia:Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

- 2005 - 2022: profesor mianowany, kierownik Pracowni Neuropsychologii;

- 1999 - 2007: docent, kierownik Pracowni Neuropsychologii;

- 1998 - 1999: docent, Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych;

- 1996 - 1998: adiunkt, Pracownia Obronnych Odruchów Warunkowych;

- 1987 - 1996: adiunkt, Pracownia Psychofizjologii;

- 1984 - 1986: starszy asystent, Pracowni Psychofizjologii;

- 1978 - 1983: studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Budohoskiej, Pracownia Psychofizjologii.Uniwersytet SWPS, Warszawa

- 2007 - 2017: profesor zwyczajny, kierownik Katedry Neurorehabilitacji;

- 2005 - 2007: profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Neuronalnych i Psychicznych Podstaw Zaburzeń Rozwoju;

- 2004 - 2005: profesor nadzwyczajny.Wydział Farmacji Akademia Medyczna, Warszawa

- 1975 - 1984: biolog;Staże i stypendia zagraniczne:


- Wielokrotne wyjazdy badawcze m.in. do: Institute of Medical Psychology i Human Science Center, Ludwig-Maximilians University of Munich; Institute of Medical Psychology, Otto-von-Guericke University of Magdeburg; Department of Psychology, University of Beijing; International Institute for Advanced Scientific Studies; University of Napoli; Department of Clinical Neurophysiology, Georg-August University of Göttingen;

- Wykładowca i współorganizator krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych;

- 2016-2017: udział w szkoleniach dotyczących przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS) i stałoprądowej (TCS): Monachium i Getynga;

- 2002: Stypendium Vivian Smith Advanced Studies Institute przy Huston Health Center oraz International Neuropsychological Society (Invited Professor) wykłady dla studentów i doktorantów na temat: „Neuropsychology of language in norm and pathology” podczas Summer Institute in Neuropsychology (Xylocastro, Grecja);

- 1991 - 1993: Stypendium Naukowe Humboldta w Institut für Medizinische Psychologie; Ludwig - Maximilians - Universität München, Monachium, Niemcy. Prowadzone w ramach tego stypendium badania dotyczyły neuropsychologicznych mechanizmów leżących u podłoża percepcji czasu u pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu. Eksperymenty prowadzone były zarówno w Institut für Medizinische Psychologie, jak i w klinikach rehabilitacji neurologicznej i logopedycznej na terenie Bawarii, opiekun naukowy - prof. Ernst Pöppel;

- 1990: Stypendium Językowe w Goethe-Institut, Monachium (4 miesiące) ufundowane przez Fundację Humboldta (dyplom: "Zertificat Deutsch als Fremdsprache", uzyskany z wyróżnieniem).


Wkład do kształcenia kadry naukowej:10 wypromowanych doktorów, promotorstwo kilkudziesięciu prac magisterskich, recenzje w przewodach profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich oraz pracach magisterskich.

 1. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Anny Dacewicz obronionej w Instytucie Nenckiego PAN, "Zastosowanie treningu czasowego opracowywania informacji w rehabilitacji dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju mowy i języka (SLI)" w 2019 roku;

 2. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Kamili Nowak obronionej w Instytucie Nenckiego PAN, "Zastosowanie treningu percepcji czasu w usprawnianiu poznawczym seniorów: badania neuropsychologiczne i elektrofizjologiczne" w 2017 roku;

 3. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Anny Oroń obronionej w Instytucie Nenckiego, "Trening percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji: badania behawioralne, elektrofizjologiczne i fMRI" w 2013 roku;

 4. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Joanny Dreszer obronionej w SWPS, "Dynamika czasowego przetwarzania informacji a inteligencja ogólna" w 2012 roku;

 5. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Justyny Skolimowskiej obronionej w Instytucie Nenckiego, "Charakterystyka wybranych funkcji poznawczych w zdrowym starzeniu, łagodnych zaburzeniach poznawczych i chorobie Alzheimera", w 2011 roku;

 6. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Moniki Lewandowskiej obronionej w Instytucie Nenckiego, "Neurofizjologiczne korelaty percepcji czasu", w 2010 roku;

 7. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Anety Szymaszek obronionej w Instytucie Nenckiego, "Nowe horyzonty w terapii afazji - percepcja i przeżywanie czasu u pacjentów z afazją", w 2009 roku;

 8. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Iwony Kołodziejczyk obronionej w Instytucie Nenckiego, "Wpływ starzenia się na percepcję czasu u człowieka";, w 2006 roku;

 9. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Magdaleny Kanabus obronionej w Instytucie Nenckiego, "Percepcja czasu u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych";, w 2005 roku;

 10. Promotorstwo pracy doktorskiej mgr Joanny Kowalskiej obronionej w Instytucie Nenckiego, "Percepcja czasu u osób głuchych i u normalnie słyszących", w 2004 roku.
Nagrody, wyróżnienia oraz uczestnictwo organizacjach naukowych 1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2020;
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 pażdziernika 2020r. o nadaniu oznaczenia umieszczone zostało w Monitorze Polskim (rok 2020, poz. 955). 30 maja 2022 w Pałacu Prezydenckim Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Profesor Szeląg otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej. Więcej informacji na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. prof. Elżbieta Szeląg

 3. Copernicus Prize 2018, Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne, 2018;

 4. Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego, Instytut Nenckiego PAN, 2017. Więcej informacji www.nencki.gov.pl;

 5. Nadanie tytułu Członka Honorowego Polskiego Komitetu Audiofonologii, 2017;

 6. Ekspert zewnętrzny w panelu Science|Business, Horizon 2020, Bruksela, 2013-2014;

 7. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nenckiego PAN, 2012;

 8. Wiceprzewodnicząca COST TD 0904 TIMELY, 2010-2014;

 9. Złoty Krzyż Zasługi, Instytut Nenckiego PAN, 2009;

 10. Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Empirycznych z Udziałem Ludzi jako Osób Badanych, Uniwersytet SWPS Warszawa, 2006-2017;

 11. Nagroda Dyrektora Instytut Nenckiego PAN, 1995, 2005;

 12. Humboldt Foundation, dar aparaturowy 1994;

 13. Członek Human Science Center, Ludwig-Maximilians University of Munich, 1999-obecnie;

 14. Stypendium Humboldta, Institute of Medical Psychology, Ludwig-Maximilians University of Munich, 1991-1993;

 15. Nagroda Sekretarza Wydziału II Nauk Biologicznych PAN, 1986, 1989;

 16. Nagroda Sekretarza Naukowego PAN, 1984.

Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych:


 1. Członek Human Science Center, Ludwig-Maximillian University, Monachium, mianowanie przez Rektora Uniwersytetu Monachijskiego Prof. Andreasa Heldricha,

 2. Wice-przewodnicząca (na podstawie wyboru w głosowaniu tajnym) 6th FP of EU Programu COST "Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives" TD0904 Projekt nie jest dedykowany konkretnej instytucji, jest ważnym przedsięwzięciem w skali światowej i skupia ok. 200 uczestników z 19 krajów Europy i 7 krajów spoza Europy (USA, Australia, Chiny, Japonia, Kanada, Australia, Izrael),

 3. Management Council Member (na podstawie mianowania przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką) 6th FP of EU, program COST "Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives" TD0904 Program ogólno-światowy,

 4. Członek Federation of European Neurosciences (FENS),

 5. Członek International Brain Research Organization (IBRO),

 6. Członek European Brain and Behaviour Society (EBBS),

 7. Członek Timing Research Forum (TRF),

 8. Członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego,

 9. Honorowy Członek Polskiego Komitetu Audiofonologii,

 10. Ekspert zewnętrzny European Commission w Brukseli do oceniania projektów badawczych,

 11. Członek panelu oceniającego granty w 5 i 6 Programie Ramowym EU, Key Actions: e-Health oraz Aging Population, Bruksela,

 12. Członek Societas Humboldttiana Polonorum, stowarzyszenia skupiającego byłych i aktualnych stypendystów Fundacji im. Alexandra von Humboldta.

Udział w redakcjach Czasopism:


- Associate Editor "Restorative Neurology and Neurocience", do 2017 r.;

- Associate Editor "Frontiers in Aging Neuroscience";

- Associate Editor "Frontiers in Psychology";

- Członek Kolegium Redakcyjnego "Culture and Brain";

- Guest Editor "Acta Neurobiologiae Experimentalis".Projekty badawcze


Zrealizowałam i aktualnie realizuję łącznie ponad 23 granty badawcze finansowane przez instytucje:

 • krajowe: Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Komitet Badań Naukowych (KBN);


 • zagraniczne: kilka grantów z Commission of the European Communities in Brussels, w tym: PECO, V FP PHARE, KE, VI FP BRAINS, European Commission in Science and Technology COST, a także z innych instytucji zagranicznych w tym: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, Niemcy), Deutsche ForschungsGemeinschaft (DFG, Niemcy), Fundacja Humboldta, Human Science Center (Ludwig-Maximilians University of Munich, Niemcy), Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, Scientific Learning (Oakland, USA), Centre national de la recherche scientifique (CNRS, Francja), Beijing University (Chiny), Cork University (Irlandia).

Wybrane projekty badawcze

 • NCN OPUS 15, UMO-2018/29/B/HS6/02038, projekt „Różnice indywidualne w subiektywnym przeżywaniu czasu: wskaźniki neuropsychologiczne, EEG i fMRI”, (2019-2022), Kierownik: prof. E. Szeląg. Więcej informacji i streszczenie projektu znajdą Państwo na stronach: Logo Narodowego Centrum Naukioraz stronie projektu;

 • Mutual Agreement on collaboration between the Nencki Institute and the University Cork College for the use of Dr. Neuronowski® software in the University College Cork, projekt „The application of training in temporal information processing using Dr Neuronowski® program in children with dyslexia”, (2018-teraz), Koordynator: prof. E. Szeląg;

 • NCN OPUS 11, UMO-2016/21/B/HS6/03775, projekt „Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją”, (2017-2022), Wykonawca grantu. Więcej informacji i streszczenie projektu znajdą Państwo na stronach Logo Narodowego Centrum Nauki i stronie projektu;

 • NCN OPUS 9, UMO-2015/17/B/HS6/04182, projekt „Jak zwiększyć sprawność umysłu seniora: trening poznawczy czy ćwiczenia fizyczne” realizowany we współpracy Instytutu Nenckiego PAN i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, (2016-2021), Kierownik: prof. E. Szeląg (Instytut Nenckiego PAN) i prof. H. Bednarek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). Więcej informacji i streszczenie projektu znajdą Państwo na stronie Logo Narodowego Centrum Nauki i stronie projektu;

 • EU COST 6 Program Ramowy, projekt "Time In MEntaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging, and clinical perspectives (TIMELY)"; (2009-2013), Co-chair Programu i Członek Management Council - prof. E. Szeląg;

 • NCBiR INNOTECH-K1/IN1/30/159041/NCBR/12(ścieżka In- Tech), projekt "Innowacyjny program wspierający terapię mowy oraz terapię innych zaburzeń funkcjonowania poznawczego"; (2012- 2016), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 •            

  We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez Zespół kierowany przez Panią Prof. dr. hab. Elżbietę Szeląg. Więcej informacji na stronie www.neuronowski.com

 • MNiSW nr DPN/AD/1413/09 w ramach programu DFG, projekt "Trening w percepcji czasu wyzwaniem dla terapii afazji"; (2009-2012), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 • DFG nr 436 POL 113/126/0-1, projekt "Innovative methods in neuropsychological rehabilitation" A German-Polish Research Collaboration; (2009-2012), Kierownicy: prof. B. Sabel, prof. E. Szeląg;

 • NCN 1096/B/H03/2009/36, projekt „Percepcja czasu a poziom inteligencji: w poszukiwaniu neuronalnych korelatów intelektu”; (2009-2012), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 • grant promotorski mgr Anety Szymaszek, projekt "Nowe horyzonty w terapii afazji"; (2007 - 2009), Kierownik: prof. E. Szeląg;

 • MEiN wykonywany we współpracy pomiędzy SWPS, Instytutem Nenckiego PAN, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Politechnika Warszawską, projekt "Neuroanatomiczne korelaty percepcji czasu"; (2006 - 2009), Kierownik: prof. E. Szelag;

 • MEiN nr WKP_1/1.4.3/1/2004/11/11/52/2005/U, projekt "Diagnoza neuropsychologiczna wczesnych stadiów choroby Alzheimera";(2005 - 2010);

 • KBN i BMBF, polsko-niemiecki grant badawczy, projekt "Nowe horyzonty w terapii afazji: percepcja i subiektywne przeżywanie czasu"; (2003 - 2006), Kierownik części polskiej : doc. dr hab. E. Szeląg; Kierownik części niemieckiej projektu: dr Marc Wittmann (Bad Tölz); konsultant naukowy: prof. Ernst Pöppel;

 • Część projektu badawczego zamawianego "Genetyczne i środowiskowe czynniki długowieczności polskich stulatków", projekt "Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osób stuletnich"; (2001 - 2004), Kierownik całego projektu zamawianego prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, kierownik projektu psychologicznego: doc. dr hab. E. Szeląg;

 • Komitet Badań Naukowych, grant No 4 P05B 101 19, projekt "Neuropsychologiczne podłoże wznawiania funkcji rozumienia mowy u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych"; (2000 - 2003), Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg, Konsultanci: prof. Henryk Skarżyński i prof. Ernst Pöppel;

 • Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, grant No 4275/98/LN, projekt "Neuropsychologiczne podłoże głuchoty"; (1999 - 2000) Projekt realizowany jest w Instytucie Biologii Doświadczalnej we współpracy z Institut für Medizinische Psychologie w Monachium. Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg, konsultant naukowy: prof. Ernst Pöppel;

 • PHARE w ramach V Programu Ramowego Commission of the European Communities, przygotowanie projektu "Neuropsychologiczne podłoże wznawiania funkcji mowy u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych"; (1999), Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg

 • Komitet Badań Naukowych, grant No 4. PO5E 09609, projekt "Neuropsychological Basis of Language Development"; (1995 - 1999). Projekt realizowany w Instytucie Nenckiego PAN we współpracy z Institut für Medizinische Psychologie w Monachium. Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg, Konsultant: prof. Ernst Pöppel;

 • Commission of the European Communities w Brukseli, w ramach Programu PECO, program badawczy "European Standardized Computerized Assessment Procedure for the Evaluation and Rehabilitation of Brain Damaged Patients" koordynowany przez prof. Gerarda Deloche, grant No ERBMHCT 920218, projekt "Language and Timing"; (1994 - 1998), Kierownik projektu: doc. dr hab. E. Szeląg, konsultant naukowy: prof. Ernst Pöppel.

 1. Choinski, M., Szelag, E., Wolak, T. & Szymaszek, A. (2022). Neuropsychological correlates of P300 parameters in individuals with aphasia. International Journal of Language & Communication Disorders, 1–14.
  Link do artykułu

 2. Szelag, E., Stańczyk, M., & Szymaszek, A. (2022). Sub- and supra-second timing in auditory perception: evidence for cross-domain relationships. In: Fostick, L. & Schneider, B.A. (Eds.), Age-related changes in auditory perception, Frontiers Media SA, Lausanne, 22-34.
  Link do artykułu

 3. Jablonska, K., Stanczyk, M., Piotrowska, M., Szymaszek, A. , Lukomska, B. , Bednarek, H. & Szelag, E. (2022). Age as a moderator of the relationship between planning and temporal information processing. Scientific Reports, 12, 1548.
  Link do artykułu

 4. Jablonska, K., Piotrowska, M., Bednarek, H., Szymaszek, A., Marchewka, A., Wypych, M. & Szelag, E. (2022). Maintenance vs Manipulation in Auditory Verbal Working Memory in the Elderly: New Insights Based on Temporal Dynamics of Information Processing in the Millisecond Time Range. In: Grabe, H. J., Schmidt, R., Debette, S. & Habes, M. (Eds.), Understanding Brain Aging, Frontiers Media SA, Lausanne, 296-313.
  Link do artykułu

 5. Szelag, E., Stańczyk, M., & Szymaszek, A. (2022). Sub- and supra-second timing in auditory perception: evidence for cross-domain relationships. Frontiers in Neuroscience, 15, 812533.
  Link do artykułu

 6. Nowak, K., Costa-Faidella, J., Dacewicz, A., Escera, C., & Szelag, E. (2021). Altered event-related potentials and theta oscillations index auditory working memory deficits in healthy aging. Neurobiology of Aging, 108, 1-15.
  Link do artykułu

 7. Choinski, M., Szelag, E., Wolak, T. & Szymaszek, A. (2020). Working Memory in Aphasia: The Role of Temporal Information Processing. Frontiers in Human Neuroscience, 14, 589802.
  Link do artykułu

 8. Jablonska, K., Piotrowska, M., Bednarek, H., Szymaszek, A., Marchewka, A., Wypych, M., & Szelag, E. (2020). Maintenance vs Manipulation in Auditory Verbal Working Memory in the Elderly: New Insights Based on Temporal Dynamics of Information Processing in the Millisecond Time Range. Frontiers in Aging Neuroscience, 12, 194.
  Link do artykułu

 9. Oron, A., Szelag, E., Nowak, K., Dacewicz, A. & Szymaszek, A. (2019). Age-related differences in Voice Onset Time in Polish language users: an ERP study. Acta Psychologica, 193, 18-29.
  Link do artykułu

 10. Dacewicz, A., Szymaszek, A., Nowak, K., & Szelag, E. (2019). Training-induced Changes in Rapid Auditory Processing in Children with Specific Language Impairment: Electrophysiological Indicators. In: Davalos, D., Mioni, G., Grondin, S. & Ortuño, F. (Eds.), Time Perception and Dysfunction: Clinical and Practical Implications, Frontiers Media SA, Lausanne, 23-37.
  Link do artykułu

 11. Szymaszek, A., Dacewicz, A., Urban, P. & Szelag, E. (2019). Training in temporal information processing ameliorates phonetic identification. In: Davalos, D., Mioni, G., Grondin, S. & Ortuño, F. (Eds.), Time Perception and Dysfunction: Clinical and Practical Implications, Frontiers Media SA, Lausanne, 124-134.
  Link do artykułu

 12. Szelag, E., Jablonska, K., Piotrowska, M., Szymaszek, A. & Bednarek, H. (2018). Spatial and Spectral Auditory Temporal-Order Judgment (TOJ) Tasks in Elderly People Are Performed Using Different Perceptual Strategies. Frontiers in Psychology, 9,2557.
  Link do artykułu


 13. Dacewicz, A., Szymaszek, A., Nowak, K., & Szelag, E. (2018). Training-induced Changes in Rapid Auditory Processing in Children with Specific Language Impairment: Electrophysiological Indicators. Frontiers in Human Neuroscience, 12,310.
  Link do artykułu


 14. Szymaszek, A., Dacewicz, A., Urban, P. & Szelag, E. (2018). Training in temporal information processing ameliorates phonetic identification. Frontiers in Human Neuroscience, 12,213.
  Link do artykułu


 15. Szelag, E.(2018). Commentary: Effects of Video Game Training on Measures of Selective Attention and Working Memory in Older Adults: Results from a Randomized Controlled Trial. Frontiers in Aging Neuroscience, 9, 442.
  Link do artykułu


 16. Szeląg, E. (2018). Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego. In: Obrębowski A. (Eds.), Wprowadzenie do neurologopedii, II wydanie zaktualizowane Termedia, Poznań, 55-100.
  Link do monografii


 17. Bednarek, D. & Szelag, E. (2017). Neuropsychologiczne mechanizmy dysleksji u osób głuchych: przegląd badań. Przegląd Psychologiczny, 3(60), 335-348.
  Link do artykułu


 18. Bednarek, D. & Szelag, E. (2017). Neuropsychological mechanisms of dyslexia in deaf individuals: an overview. Przegląd Psychologiczny, 3(60), 349-362.
  Link do artykułu


 19. Szelag, E., Dacewicz, A., Szymaszek, A., Wolak, T., Senderski, A., Domitrz, I. & Oron, A.(2017). The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. In: Chen L., Bao Y. & Wittmann M.(Eds.), Sub-and Supra-Second Timing: Brain, Learning and Development, Frontiers Media SA, Lausanne, 91-108.
  Link do artykułu


 20. Szymaszek, A., Wolak, T. & Szelag, E. (2017). The Treatment Based on Temporal Information Processing Reduces Speech Comprehension Deficits in Aphasic Subjects. Frontiers in Aging Neuroscience, 9,98.
  Link do artykułu

 21. Nowak, K., Dacewicz, A., Broczek, K., Kupisz-Urbanska, K., Galkowski, T. & Szelag, E. (2016). Temporal Information Processing and its Relation to Executive Functions in Elderly Individuals. Frontiers in Psychology, 7,1599.
  Link do artykułu

 22. Oron, A., Wolak, T., Zeffiro, T. & Szelag, E. (2016). Cross-modal comparisons of stimulus specificity and commonality in phonological processing. Brain and Language, 155, 12-23.
  Link do artykułu

 23. Nowak, K., Oron, A., Szymaszek, A., Leminen, M., Näätänen, R. & Szelag, E.(2016). Electrophysiological indicators of the age-related deterioration in the sensitivity to auditory duration deviance. Frontiers in Aging Neuroscience, 8,2.
  Link do artykułu

 24. Szelag, E., Dacewicz, A., Szymaszek, A., Wolak, T., Senderski, A., Domitrz, I. & Oron, A.(2016). Corrigendum: The Application of Timing in Therapy of Children and Adults with Language Disorders. Frontiers in Psychology, 7.
  Link do artykułu

 25. Szeląg, E. & Szymaszek, A. (2016). Dr Neuronowski - Pomysł na bystry umysł i płynną mowę. Usprawnianie zegara neuronalnego wspomaga moc naszego umysłu. Harpo, Poznań.
  Link do artykułu


 26. Szeląg, E. & Dacewicz, A. (2016). Nonlinear Timing and Language Processing in Norm and Pathology. In: Esposito A., Faundez-Zanuy M., Esposito A.M., Cordasco G., Drugman T., Solé-Casals J., Morabito F.C. (Eds.), Recent Advances in Nonlinear Speech Processing, Springer International Publishing AG, Cham, 35-44.
  Link do artykułu


 27. Dacewicz, A., Nowak, N. & Szeląg, E. (2016). Temporal Information Processing and Language Skills in Children with Specific Language Impairment. In: Esposito A., Faundez-Zanuy M., Esposito A.M., Cordasco G., Drugman T., Solé-Casals J., Morabito F.C. (Eds.), Recent Advances in Nonlinear Speech Processing, Springer International Publishing AG, Cham, 45-52.
  Link do artykułu


 28. Szelag, E., Dacewicz, A., Szymaszek, A., Wolak, T., Senderski, A., Domitrz, I. & Oron, A.(2015). The application of timing in therapy of children and adults with language disorders. Frontiers in Psychology, 6, 1714.
  Link do artykułu

 29. Oron, A., Szymaszek, A. & Szelag, E. (2015). Temporal information processing as a basis for auditory comprehension: clinical evidence from aphasic patients. International Journal of Language & Communication Disorders, 50(5), 604–615.
  Link do artykułu

 30. Szeląg, E., Szymaszek, A.& Oroń, A. (2015). Aphasia as temporal information processing disorder. In: Vatakis A., Allman M.J. (Eds.), Time distortions in mind – temporal processing in clinical populations, Brill Publications, Leiden and Boston, 328-355.
  Link do artykułu


 31. Bao, Y., Fang, Y., Yang, T., Wang, L., Szymaszek, A. & Szelag, E. (2014). Auditory perception of temporal order: A comparison between tonal language speakers with and without non-tonal language experience. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 74(1), 98-103.
  Link do artykułu

 32. Szeląg, E., Lewandowska, M., Wolak, T., Seniow, J., Poniatowska, R., Pöppel, E. & Szymaszek, A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.
  Link do artykułu

 33. Szeląg E.& Szymaszek A. (2014). Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych: Nowe spojrzenie na zegar mózgowy. GWP, Sopot
  Link do artykułu


 34. Bao, Y., Szymaszek, A., Wang, X., Oron, A., Pöppel, E. & Szelag, E. (2013). Temporal Order Perception of Auditory Stimuli is Selectively Modified by Tonal and Non-tonal Language Environments. Cognition, 129(3), 579-85.
  Link do artykułu

 35. Teixeira, S., Machado, S., Paes, F., Velasques, B., Silva, J.G., Sanfim, A.L., Minc, D., Anghinah, R., Menegaldo, L.L., Salama, M., Cagy, M., Nard, A.E., Pöppel, E., Bao, Y., Szelag, E., Ribeiro, P. & Arias-Carrión, O. (2013). Time Perception Distortion in Neuropsychiatric and Neurological Disorders. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 12(5), 567-582.
  Link do artykułu

 36. Szeląg, E. & Skolimowska, J.(2012). Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing. Restorative Neurology and Neuroscience, 30(5), 419-343.
  Link do artykułu

 37. Szeląg E. (2012). Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego. In: Obrębowski A. (Eds.), Wprowadzenie do neurologopedii, Termedia, Poznań, 55-100.
  Link do artykułu


 38. Szeląg E., Szymaszek A., Aksamit-Ramotowska A., Fink M., Ulbrich P., Wittmann M. & Pöppel E. (2011). Temporal processing as a base for language universals: Cross-linguistic comparisons on sequencing abilities with some implications for language therapy. Restorative Neurology and Neuroscience, 29(1), 35-45.
  Link do artykułu

 39. Skolimowska J., Węsierska M. J., Lewandowska M., Szymaszek A. & Szeląg E. (2011). Divergent effects of age on performance in spatial associative learning and real idiothetic memory in humans. Behavioural Brain Research, 218(1), 87-93.
  Link do artykułu

 40. Szeląg E., Skarżynski H., Senderski A., Lewandowska M. (2011). Hearing Loss and Auditory Processing Disorders: Clinical and Experimental Perspectives. In: Han S., Pöppel E. (Eds.), Culture and Neural Frames of Cognition and Communication, Springer-Verlag, Berlin, 153-168.
  Link do artykułu


 41. Lewandowska M., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T. & Szeląg E. (2010). Changes in fMRI BOLD response to increasing and decreasing task difficulty during auditory perception of temporal order. Neurobiology of Learning and Memory, 94(3), 382-391.
  Link do artykułu

 42. Szeląg E., Dreszer J., Lewandowska M., Mędygrał J., Osiński G., Szymaszek A. (2010). Time and cognition from the aging brain perspective. Indiviual differences. In: Maruszewski T., Eysenck M.W., M. Fajkowska (Eds.), Personality from biological, cognitive and social perspectives, Eliot Werner Publications INC, Nowy Jork, 87-114.
  Link do artykułu


 43. Szeląg E. (2010). Czy mózg potrzebuje „zegara”? Mechanizmy przeżywania czasu podstawą naszej świadomości. In: Sędek G., Bedyńska S.(Eds.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, PWN, Warszawa, 189-230.
  Link do artykułu


 44. Szeląg E., Szymaszek A., Mędygrał J., Dreszer J., Lewandowska M., Bednarek D., Trzęsowska-Greszta E., Osiński G. (2010). Czy zegar mózgowy zawsze tyka w jednakowym rytmie: rola różnic indywidualnych w przeżywaniu czasu. In: Sędek G., Bedyńska S.(Eds.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, PWN, Warszawa, 331-364.
  Link do artykułu


 45. Szymaszek A., Sereda M., Pöppel E. & Szelag E. (2009). Individual differences in the perception of temporal order: the effect of age and cognition. Cognitive Neuropsychology, 26(2), 135-47.
  Link do artykułu

 46. Szeląg E. (2009). Neuropsychologiczne korzenie funkcji mowy w normie i patologii. In: Gałkowski T., Jastrzębowska G. (Eds.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki T.1, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 147-187.
  Link do artykułu


 47. Szeląg E., Węsierska M., Dreszer J., Lewandowska M., Medygrał J., Szymaszek A. (2009). Neuropsychological rehabilitation from brain-behavior perspective. In: Pisula E., Tomaszewski P. (Eds.), New Ideas in Studying and Supporting Development of Exceptional People. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 49-63.

 48. Szeląg E. (2009). Ethics in research with human subjects. In: Krzemiński T. (Eds.),Ethic und Medizin: Von Gestern bis in die Zukunft, Humboldt Tagung, Katowice, 75-80.

 49. Lewandowska M., Bekisz M., Szymaszek A., Wrobel A. & Szelag E. (2008). Towards electrophysiological correlates of auditory perception of temporal order. Neuroscience Letters, 437(2), 139-143.
  Link do artykułu

 50. Kołodziejczyk I. & Szeląg E. (2008). Auditory perception of temporal order in centenarians in comparison with young and elderly subjects. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 68, 373-381.
  Link do artykułu

 51. Szeląg E., Dreszer J., Lewandowska M., Szymaszek A. (2008). Cortical representation of time and timing processes. In: Kraft E., Guylas B., Pöppel E. (Eds.), Neuronal correlates of thinking. , Springer Verlag, Berlin, 185-196.
  Link do artykułu


 52. Kowalska J. & Szeląg E. (2006). The effect of the congenital deafness on the duration judgement. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(9), 946-953.
  Link do artykułu

 53. Szymaszek A., Szelag E. & Sliwowska M. (2006). Auditory perception of temporal order in humans: the effect of age, gender, listener practice and stimulus presentation mode. Neuroscience Letters, 403(1-2), 190-194.
  Link do artykułu

 54. Szeląg E. & Szymaszek A. (2005). Test do badania słuchu fonematycznego u dorosłych i dzieci, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  Link do artykułu


 55. Szeląg E. (2005). Mechanizmy mowy. In: Nałęcz M., Torbicz W. (Eds.), Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, t 1: Biosystemy, Oficyna Wydawnicza „Exit”, 143-176.
  Link do artykułu


 56. Szeląg E. (2005). Mózgowe mechanizmy mowy. In: Grabowska A., Górska T., Zagrodzka J. (Eds.), Mózg a zachowanie, PWN, Warszawa, 489-524.
  Link do artykułu


 57. Szeląg E. (2005). Mózg a mowa. In: Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (Eds.), Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 98-153.

 58. Szeląg E. (2005). Nowe trendy w terapii zaburzeń mowy. In: Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (Eds.), Podstawy neurologopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 1028-1061.

 59. Gałkowski T, Szeląg E. & Jastrzębowska G. (2005). Podstawy neurologopedii, redakcja naukowa i przedmowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

 60. prof. E. Szeląg - redakcja naukowa i przedmowa do wydania polskiego. "Mózg . tajemniczy kosmos"(tytuł oryginalny "Geheimnisvoller - Kosmos - Gehirn") pod redakcją: Ernsta Pöppela. Wydawnictwo: PIW, Warszawa. Rok wydania: 2005

 61. Szeląg E., Kołodziejczyk I., Kanabus M., Szuchnik J. & Senderski A. (2004). Deficits of nonverbal auditory perception in postlingually deaf humans using cochlear implants. Neuroscience Letters, 355, 49-52.
  Link do artykułu

 62. Szeląg E., Kowalska J., Gałkowski T. & Pöppel E. (2004). Temporal processing deficits in high-functioning children with autism. British Journal of Psychology, 95, 269-282.
  Link do artykułu

 63. Szeląg E., Kanabus M., Kołodziejczyk I., Kowalska J. & Szuchnik J. (2004). Individual differences in temporal information processing in humans. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 64, 349-366.
  Link do artykułu

 64. Kanabus M., Szeląg E., Kołodziejczyk I. & Szuchnik J. (2004). Reproduction of auditory and visual standards in monochannel cochlear implant users. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 64, 395-402.
  Link do artykułu

 65. prof. E. Szeląg - redakcja numeru tematycznego. "Time, Cognition, Thinking. Acta Neurobiologiae Experimentalis" pod redakcją: Elżbiety Szeląg i Marca Wittmanna. Acta Neurobiologiae Experimentalis, vol. 64, no 3, 2004. Rok wydania: 2004

 66. Wittmann M. & Szeląg E. (2003). Sex differences in the perception of temporal order. Perceptual and Motor Skills, 96, 105-112.
  Link do artykułu

 67. Szeląg E., Szuchnik J., Kanabus M., Kołodziejczyk I., Śliwa L. , A. Senderski & A. Walkowiak (2003). Neuropsychologiczne podłoże wznawiania funkcji rozumienia mowy u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (Neuropsychological basis of auditory comprehension restitution in cochlear implant users). Audiofonologia, 3, 31-50.

 68. Kanabus M., Szeląg E., Szuchnik J., Kołodziejczyk I., Śliwa L. & Walkowiak A. (2003). Percepcja czasu u pacjentów z implantami ślimakowymi: wyniki badań eksperymentalnych (Time perception in cochlear implant users: the results of experimental studies). Audiofonologia, 3, 51-73.

 69. Szeląg E. (2003). Zaburzenia mowy: Ważne kierunki badań nad mózgiem w Polsce. Nauka, 1, 207-209.

 70. Szeląg E. (2003). Mowa. In: Biologia: spojrzenie na człowieka (Encyklopedia),PWN, Warszawa, 152-158.

 71. Szeląg E., Kowalska J., Rymarczyk K. & Pöppel E. (2002). Duration processing in children as determined by time reproduction: implications for a few second temporal window. Acta Psychologica, 110, 1-19.
  Link do artykułu

 72. Kagerer F., Wittmann M., Szeląg E. & Von Steinbüchel N. (2002). Cortical involvement in temporal reproduction: Evidence for differential roles of the hemispheres. Neuropsychologia, 40, 357-366.
  Link do artykułu

 73. Kanabus M., Szeląg E., Rojek E. & Pöppel E. (2002). Temporal order judgement for auditory and visual stimuli. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 62, 263-270.
  Link do artykułu

 74. Szeląg E.(2002). Mechanizmy percepcji czasu podstawą procesów świadomości. In: Jarymowicz M., Ohme R.K. (Eds.),Natura Automatyzmów: dyskusje interdyscyplinarne, Wydawnictwo Instytutu Psychologii, Warszawa, 57-66.

 75. Szeląg E., Rymarczyk K. & Pöppel E. (2001). Conscious control of movements: increase of temporal precision in voluntarily delayed actions. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 61, 175-179.

 76. Wittmann M., Von Steinbüchel N. & Szeląg E. (2001). Hemispheric specialisation for self-paced motor sequences. Cognitive Brain Research, 10, 341-344.
  Link do artykułu

 77. Szeląg E. (2001). Mowa. In: Encyklopedia multimedialna. Natura: człowiek, t.7, PWN, Wrocław (płyta CD).

 78. Szeląg E. & Pöppel E. (2000). Temporal perception: a key to understanding language. Behavioral and Brain Sciences, 23, 52.
  Link do artykułu

 79. Łuczywek E., Fersten E., Zabłotny W., Szeląg E. & Czernicki Z. (2000). Wpływ aktywności poznawczej na wzorzec mózgowego przepływu krwi. Studia Psychologiczne, 38, 79-94.

 80. Szeląg E. (2000). Neuropsychologiczne podłoże mowy. In: Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (Eds.), Mózg a zachowanie, PWN, Warszawa, 429 - 459.

 81. Szeląg E. (2000). Percepcja czasu kluczem do poznania neuropsychologicznego podłoża mowy człowieka. In: Psychologia-Etologia-Genetyka 1, 145-166.

 82. Szeląg E. (1999). Założenia diagnozy neuropsychologicznej osób z uszkodzonym narządem słuchu. Słyszę... 7/8, 2-4 oraz 24-25.


 83. Szeląg E. (1999). Nowe trendy terapii wyzwaniem dla logopedii XXI wieku. Logopedia, 26, 215-225.


 84. Szeląg E. (1999). Zegar mózgowy, a procesy mowy w normie i patologii. Przegląd Psychologiczny, 42, 167-182.


 85. Von Steinbüchel N., Wittmann M., Strasburger H. & Szeląg E. (1999). Auditory temporal-order judgement is associated in brain damaged patients with posterior regions of the left cortical hemisphere. Neuroscience Letters, 264, 169-171.


 86. Von Steinbüchel N., Wittmann M. & Szeląg E. (1999). Temporal constraints of perceiving, generating and integrating information: clinical evidence. Restorative Neurology and Neuroscience, 14, 167-182.
  Link do artykułu

 87. Szeląg E., Kowalska J., Rymarczyk K. & Pöppel E. (1998). Temporal integration in a subjective accentuation task as a function of child development. Neuroscience Letters, 257, 69-72.
  Link do artykułu

 88. Szeląg E. & Kowalska J. (1998). Zegar naszego mózgu w kształtowaniu percepcji słuchowej. Kosmos, 47, 277-287.


 89. Szeląg E. (1998). Zaburzenia percepcji czasu podłożem różnego rodzaju afazji. Biuletyn Czasopismo Polskich Terapeutów Mowy, 6, 107-111.


 90. Rymarczyk K., Szeląg E., Steinbüchel N. V., Pöppel E. (1998). An universal constant in reproduction of temporal intervals. In: Taddei-Ferretti C., Musio C.(Eds.), Downward Processes in the Perception Representation Mechanisms, World Scientific, 302-308.

 91. Szeląg E., Von Steinbüchel N. & Pöppel E. (1997). Temporal processing disorders in patients with Broca's aphasia. Neuroscience Letters, 235, 33-36.
  Link do artykułu

 92. Szeląg E., Herman-Jeglińska A. & Garwarska-Kolek D. (1997). Hemispheric asymmetries in stutterers: Disorder severity and neuroticism? Acta Psychologica, 95, 299-315.
  Link do artykułu

 93. Szeląg E. (1997). Różnice indywidualne a mózgowe mechanizmy mowy - przegląd badań własnych. Logopedia, 23, 215-228.


 94. Szeląg E. (1997). Temporal integration of the brain as studied with the metronome paradigm. In: Atmanspacher H., Ruhnau E. (Eds.), Time, Temporality, Now, Springer Verlag, 121-131.
  Link do artykułu


 95. Szeląg E. (1996). Neurobiologiczne korzenie jąkania. Biuletyn Czasopismo Polskich Terapeutów Mowy, 4, 71-82.


 96. Szeląg E. (1996). The effect of auditory experience on hemispheric asymmetry in a post-lingually deaf child: a case study. Cortex, 32, 647-661.
  Link do artykułu

 97. Szeląg E., Von Seinbüchel S., Raiser M., de Langen E. G. & E. Pöppel (1996). Temporal constraints in processing of nonverbal rhythmic patterns. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 56, 215-225.
  Link do artykułu


 98. Szeląg E. (1995). Neuropsychologiczne podłoże jąkania - przegląd badań empirycznych nad asymetrią funkcjonalną mózgu. Kosmos, 44, 199-214.


 99. Szeląg E. (1995). Neurobiologiczne podłoże mowy człowieka. Kosmos, 45, 179-200.


 100. Szeląg E. (1995). Wpływ uszkodzeń płatów skroniowych na subiektywne przeżywanie czasu. In: Grabowska A., Kosmal A., Kowalska D. (Eds.), Płaty Skroniowe - Morfologia, Funkcje i ich Zaburzenia, II Wiosenna Szkoła Neurobiologii, 117-126.

 101. Szeląg E. (1994). Polska Adaptacja Aachener Aphasie Test. Biuletyn - Czasopismo Polskich Terapeutów Mowy, 2, 54-56.


 102. Grabowska A., Herman A., Nowicka A., Szatkowska I. & Szeląg E. (1994). Individual differences in the functional asymmetry of the human brain. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 54, 155-163.
  Link do artykułu

 103. Szeląg E. (1994). Cerebral lateralization in a deaf child as related to earlier auditory experiences. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 54, 264.
  Link do artykułu

 104. Szeląg E., Garwarska-Kolek D., Herman A. & Stąsiek J.(1993). Brain lateralization and severity of stuttering in children. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 53, 263-267.
  Link do artykułu

 105. Fersten E., Szeląg E., Pawłowski G., Łuczywek E. & Szumska J.(1993). Lateralizacja procesów emocjonalnych w mózgu człowieka. Studia Psychologiczne, 30, 141-151.


 106. Szeląg E., Wasilewski R. & Fersten E. (1992). Hemispheric differences in the perception of words and faces in deaf and hearing children. Scandinavian Journal of Psychology , 32, 1-11.
  Link do artykułu

 107. Szeląg E. & Wasilewski R. (1992). The effect of congenital deafness on cerebral asymmetry in the perception of emotional and non emotional faces. Acta Psychologica, 79, 45-57.
  Link do artykułu

 108. Fersten E. & Szeląg E. (1991). Funkcjonalna asymetria półkul mózgowych w percepcji twarzy u chorych z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu. Neurologia i Neurochirurgia, 25, 463-468.


 109. Szeląg E. & Fersten E. (1991). Recognition of faces expressing emotions in patients with unilateral brain damage. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 51, 115-123.


 110. Fersten, E., Szelag, E., Luczywek, E., & Szumska, J. (1991). Cerebral functional asymmetry in face perception by the patients with focal brain damage. Neurologia i neurochirurgia polska, 25(4), 463-468.


 111. Szeląg E. (1990). Wpływ doświadczeń słuchowych w ontogenezie na funkcjonalną asymetrię półkul mózgowych - studium przypadku. Logopedia, 17, 125-132.


 112. Budohoska W., E.Szeląg & Sobótka S. (1990). Połusharnaja asimmietria gołownogo mozga pri obrabotkie wierbalnogo matieriała. (Hemispheric asymmetry in processing of verbal material). Fizjologia Człowieka (Human Physiology), 16, 26-32.


 113. Szelag, E., & Wasilewski, R. (1989). Hemispheric asymmetry in the perception of emotional and non-emotional faces in children. International Journal of Psychophysiology, 7(2), 405-406.
  Link do artykułu

 114. Szeląg E., Wasilewski R. & Fersten E. (1988). Funkcjonalne różnice półkul mózgowych przy spostrzeganiu słów i twarzy u dzieci głuchych i normalnie słyszących. Przegląd Psychologiczny, 31, 1003-1016.


 115. Szeląg E., Budohoska W. & Kołtuska B. (1987). Hemispheric differences in the perception of gratings. The Bulletin of Psychonomic Society, 25, 95-98.


 116. Szeląg E. (1987). Z badań nad spostrzeganiem częstotliwości przestrzennych. Przegląd Psychologiczny, 30, 711-721.


 117. Szeląg E. (1987). Mózgowe mechanizmy formowania wypowiedzi słownych. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 23, 125-130.


 118. Szeląg E. & Czachowska-Sieszycka B. (1986). Measurement of lateral differences for faces in two response paradigm. Acta Neurobiologiae Experimentalis, 46, 213-221.
  Link do artykułu

 119. Czachowska-Sieszycka B. & Szeląg E. (1985). Hemispheric asymmetry in processing of verbal material by left- handers. Psychologia Bohemoslovaca, 34, 21-24.
  Link do artykułu

 120. Szeląg E. & Czachowska-Sieszycka B. (1985). Rola prawej półkuli mózgu w analizowaniu materiału słownego. Studia Psychologiczne, 24, 135-145.


 121. Czachowska-Sieszycka B., Szeląg E. & Jastreboff P. (1985). Task variables and hemispheric asymmetry for word matching. Polish Psychological Bulletin, 16, 87-97.


 122. Czachowska-Sieszycka B. & Szeląg E. (1983). Funkcjonalne różnice półkul mózgowych przy spostrzeganiu materiału werbalnego w zależności od jego właściwości. Przegląd Psychologiczny, 26, 889-905.


Udział w konferencjach i sympozjach:


Ponad 250 doniesień zjazdowych. Ok. 80 wystąpień (invited lectures) na międzynarodowych i krajowych zjazdach naukowych, również zaproszenia na wykłady do instytucji wiodących w nauce światowej.
Najważniejsze w nich to: Human Science Center (2009, 2008), Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego (2009), Scientific Learning Oakland USA (2006), Keck Center for Integrative Neuroscience, University of California, San Francisco (1999), Beining University China (2012, 2010, 2008, 2006, 2004, 2003, 2000), Institute for Medical Psychology w Monachium i w Magdeburgu, CNRS Clinica Salpetirere Hospital Paryż, Institut Fizjologii i Patologii Słuchu, ICP, ECP, referaty plenarne podczas kongresów PTBUN (1999, 2003), Zjazdów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Światowy Tydzień Mózgu (wielokrotnie), Festiwal Nauki (wielokrotnie).


Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych:


Listopad 2019 - Członek Komitetu Naukowego XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego "Neuropsychologia w Medycynie - Medycyna w Neuropsychologii".

Wrzesień 2019 - Sympozjum na 48th Meeting Of The European Brain Behaviour Society w Pradze p.t."Time and Timing in Neural Systems". Organizatorzy: Annalisa Setti i Elżbieta Szeląg.

Styczeń 2016 - W dniu 14 stycznia 2016 roku w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbyła się konferencja „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę - innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych” zorganizowana przez Pracownię Neuropsychologii. W konferencji udział wzięło ok. 200 uczestników. Podczas warsztatu zaprezentowano innowacyjne narzędzie terapeutyczne Dr Neuronowski®.Więcej informacji na stronie www.neuronowski.com

Wrzesień 2011 - Sympozjum satelitarne przy EBBS, TIMELY p.t.“Neurobiology of Time Perception: from normality to dysfunction” w Sewillii. Organizatorzy: Valérie Doyère, Argiro Vatakis i Elżbieta Szelag.

Kwiecień 2011 - Polsko - niemieckie sympozjum „Innovative methods in neurorehabilitation)” w Toruniu. Organizatorzy: Tomasz Komendziński, Bernhard Sabel i Elżbieta Szeląg.

Marzec 2011 - Zespół Pracowni Neuropsychologii był organizatorem imprezy Światowy Tydzień Mózgu 2011 w Warszawie. Program obejmował pięć wykładów wygłoszonych przez wybitnych uczonych w tym: prof. Marię Barcikowską, prof. Henryka Skarżyńskiego i dr Artura Lorensa, prof. Andrzeja Kokoszkę, prof. Małgorzatę Skup oraz prof. Elżbietę Szeląg. Wykłady odbywały się w redakcji „Polityki” pod hasłem przewodnim: Nowe metody leczenia – nowe drogi terapii. Ponadto w dniu 12 marca zorganizowano Dzień Badacza w Instytucie Nenckiego.

2004 - Sympozjum przy XXXI International Congress of Psychology „Time in Mental Activity” w Pekinie, organizatorzy: doc.dr hab. Elżbieta Szeląg i dr Marc Wittmann.

2003 - Sympozjum przy 6th International of the Polish Neuroscience Society „The Neural Mechanisms of Thinking and Knowledge” w Warszawie, organizatorzy: doc. dr hab. Elżbieta Szeląg i prof. Ernst Pöppel.

2003 - Sympozjum satelitarne przy 6th International Congress of the Polish Neuroscience Society „Time, Cognition, Thinking”, Strzekęcino, Warszawa, organizatorzy: doc. dr hab. Elżbieta Szeląg, prof. Ernst Pöppel, dr Marc Wittmann.

2002 - Sympozjum przy XXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – Psychologia w perspektywie XXI wieku”,„Zaburzenia mowy i słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki” w Lublinie, organizatorzy: doc. dr hab. Elżbieta Szeląg, dr Joanna Szuchnik, dr Marek Kurkowski.

1998 - Sympozjum satelitarne przy Forum Meeting of the European Neurocience „Time and Timing in Neural Systems” w Berlinie, organizatorzy: dr Elżbieta Szeląg, prof. Ernst Pöppel.

Logo Facebooka

Lipiec 2018
Audycja PIERWSZY KROK Radia Kraków, podcast "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia" z udziałem prof. dr hab. Elżbiety Szeląg. Więcej informacji na stronie Radia Kraków

Czerwiec 2018
Program Dzień dobry TVN, reportaż "Samotni żyją krócej. To udowodnione" z udziałem prof. dr hab. Elżbiety Szeląg.

Marzec 2018
Tydzień Mózgu w Toruniu, wykład popularno-naukowy p.t. „Czy trening ‘zegara’ mózgu usprawnia działanie umysłu u dzieci i dorosłych?” wygłoszony przez E. Szeląg. Więcej informacji na profilu Tygodnia Mózgu w Toruniu.

Czerwiec 2017
Portal Nauka w Polsce, artykuł p.t. "Naukowcy "wytrenują" mózg seniorów" o projekcie badawczym, w którym naukowcy z Instytutu Nenckiego PAN i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego będą porównać korzyści płynące z zastosowania trzech różnych form treningu mózgu: poznawczego, aktywności fizycznej i społecznej. Więcej informacji na stronie Nauka w Polsce

Marzec 2016
Tydzień Mózgu 2016 zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wykład popularno-naukowy p.t. „Możliwości usprawniania mocy umysłu: fakty, mity i perspektywy” wygłoszony przez E. Szeląg dla ok. 600 słuchaczy 15 marca 2016r, Audytorium Maximum, Kraków. Materiał z wykładu opublikowano w artykule popularno-naukowym w czasopiśmie „Wszechświat”(nr 117(1-3) s.12-20). Więcej informacji na stronach Wszechświata i Tygodnia Mózgu w Krakowie

Styczeń 2016
W dniu 14 stycznia 2016 roku w Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN odbyła się konferencja „Pomysł na bystry umysł i płynną mowę - innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych” zorganizowana przez Pracownię Neuropsychologii. W konferencji udział wzięło ok. 200 uczestników. Podczas warsztatu zaprezentowano innowacyjne narzędzie terapeutyczne Dr Neuronowski®.
Więcej informacji na stronach: www.neuronowski.com i Instytutu Nenckiego.

Styczeń 2016Styczeń 2016
We współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo opracowano nowatorskie narzędzie terapeutyczne wspomagające rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego opracowaną przez Zespół kierowany przez Panią Prof. dr. hab. Elżbietę Szeląg.

Program Dr Neuronowski® przeznaczony jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowany jest także indywidualnym odbiorcom do użytku w domu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony neuronowski.com


Logo programu terapeutycznego dr Neuronowski


Wrzesień 2015
W ramach XIX FESTIWALU NAUKI W WARSZAWIE w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbyły się wykłady:

Usprawnianie umysłu człowieka („Dr Neuronowski”) cz. I - E. Szeląg
Omówione zostały możliwości usprawniania funkcjonowania umysłu człowieka w oparciu o najnowsze badania polskich i światowych naukowców, a także wyniki stosowania autorskiego programu komputerowego „Dr Neuronowski”.

Usprawnianie umysłu człowieka („Dr Neuronowski”) cz. II - A. Szymaszek, A. Dacewicz, K. Nowak, A. Bombińska, Przedstawiciele HARPO Sp. z o.o.
Warsztaty prezentujące innowacyjny program terapeutyczny „Dr Neuronowski”, usprawniający działanie umysłu człowieka, adresowany do seniorów, dzieci z rozwojowymi zaburzeniami językowymi oraz pacjentów po udarze mózgu.

Lipiec 2015
Wywiad z prof. Szeląg w RDC, w audycji "Science friction". Celem wywiadu była popularyzacja badań nad mózgiem.

Grudzień 2014
Wzmianka o projekcie Inmet w grudniowym wydaniu popularnonaukowego magazynu "Charaktery", w artykule p.t. "Jak ograć starość".

Październik 2014
Wzmianka o projekcie Inmet na stronie Warszawa Przyjazna Seniorom. Więcej informacji: www.senioralna.um.warszawa.pl

Luty 2014
Wzmianki o książce "Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych" na stronach patronów medialnych.
Więcej informacji: www.reedukacja.pl, Polski Związek Logopedów na Facebooku.

Grudzień 2013
Popularnonaukowy magazyn "Academia" (nr 4(36) s.30-33), artykuł prof. E. Szeląg p.t. "Zegarmistrzowie języka".

Listopad 2013
Portal Science|Business, relacja z panelu dyskusyjnego z udziałem prof. E.Szeląg dotyczącego etyki w projektach Horizon 2020.
Więcej informacji: www.eracrn.files.wordpress.com

Maj 2013
Książka Issues in Neurological Surgery and Specialties: 2013 Edition, krótki opis badań i ich wyników oraz wzmianka o artykule: Szeląg E. , Skolimowska J., Cognitive function in elderly can be ameliorated by training in temporal information processing.
Więcej informacji: http://books.google.pl

Maj 2013
Popularnonaukowy magazyn "Sekrety Nauki" (nr 5(15) s.51-53), wywiad Roberta Rienta z prof. E. Szeląg w artykule p.t. "Zwariowane eksperymenty".

Marzec 2013
Wywiad z prof. Szeląg w radiowej Trójce, w audycji "Zapraszamy do Trójki" z okazji Tygodnia Mózgu w Warszawie (11-17 marca 2013 roku). Celem wywiadu była popularyzacja badań nad mózgiem.

Marzec 2013
Portal www.deon.pl, artykuł autorstwa Michała Henzlera z PAP Nauka w Polsce, p.t. "Afazja - przyspieszyć pracę mózgu".
Więcej informacji: www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradnia/art,277,afazja-przyspieszyc-prace-mozgu.html

Galeria


prof. Elżbieta Szeląg
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
30 maja 2022 r. w Pałacu Prezydenckim Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Profesor Szeląg otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej i dydaktycznej.

Od lewej: Anna Bombińska, Aneta Szymaszek, Mateusz Choiński, prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Katarzyna Jabłońska, Magdalena Stańczyk, Klaudia Krystecka
Zespół Pracowni 2021
Od lewej: Anna Bombińska, Aneta Szymaszek, Mateusz Choiński, prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Katarzyna Jabłońska, Magdalena Stańczyk, Klaudia Krystecka

Od lewej: Mateusz Choiński, Katarzyna Jabłońska, prof. Elżbieta Szeląg, prof. Małgorzata Węsierska, Aneta Szymaszek, Magdalena Baszuk, Anna Bombińska.
Zespół Pracowni 2018
Od lewej: Mateusz Choiński, Katarzyna Jabłońska, prof. Elżbieta Szeląg, prof. Małgorzata Węsierska, Aneta Szymaszek, Magdalena Baszuk, Anna Bombińska.

Od lewej: prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Aneta Szymaszek, prof. Małgorzata Węsierska, Mateusz Choiński, Anna Bombińska, Katarzyna Jabłońska.
Zespół Pracowni 2018
Od lewej: prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Aneta Szymaszek, prof. Małgorzata Węsierska, Mateusz Choiński, Anna Bombińska, Katarzyna Jabłońska.

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Od lewej: Anna Bombińska, prof. Małgorzata Węsierska, prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Aneta Szymaszek, Katarzyna Jabłońska, Anna Dacewicz.
Zespół Pracowni 2018
Od lewej: Anna Bombińska, prof. Małgorzata Węsierska, prof. Elżbieta Szeląg, Magdalena Baszuk, Aneta Szymaszek, Katarzyna Jabłońska, Anna Dacewicz.

Od lewej: Anna Bombińska, Aneta Szymaszek, prof. Hanna Bednarek, Dorota Bednarek, Katarzyna Jabłońska, Anna Dacewicz, Magdalena Baszuk, prof. Elżbieta Szeląg, prof. Małgorzata Węsierska, Mateusz Choiński.
Jubileusz prof. Szeląg 2017
Od lewej: Anna Bombińska, Aneta Szymaszek, prof. Hanna Bednarek, Dorota Bednarek, Katarzyna Jabłońska, Anna Dacewicz, Magdalena Baszuk, prof. Elżbieta Szeląg, prof. Małgorzata Węsierska, Mateusz Choiński.

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Od lewej: Kamila Nowak, Anna Dacewicz, prof. Małgorzata Węsierska, prof. Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek, Anna Oroń.
Zespół Pracowni 2013
Od lewej: Kamila Nowak, Anna Dacewicz, prof. Małgorzata Węsierska, prof. Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek, Anna Oroń.

prof. Elżbieta Szeląg i prof. Małgorzata Węsierska
prof. Elżbieta Szeląg i prof. Małgorzata Węsierska

Stanowisko do badania pamięci przestrzennej
Stanowisko do badania pamięci przestrzennej
Kamila Nowak

prof. Małgorzata Węsierska i prof. Elżbieta Szeląg
prof. Małgorzata Węsierska i prof. Elżbieta Szeląg

prof. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

prof. Elżbieta Szeląg podczas uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w Instytucie Nenckiego wraz z pozostałymi laureatami
prof. Elżbieta Szeląg
2012 - prof. Elżbieta Szeląg wraz pozostałymi laureatami podczas uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w Instytucie Nenckiego

prof. Elżbieta Szeląg wraz pozostałymi laureatami podczas uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w Instytucie Nenckiego
prof. Elżbieta Szeląg
2012 - prof. Elżbieta Szeląg wraz pozostałymi laureatami podczas uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej w Instytucie Nenckiego

prof. Elżbieta Szeląg
prof. dr hab. Elżbieta Szeląg

Od lewej: Monika Lewandowska, prof. Elżbieta Szeląg, Justyna Skolimowska
Zespół Pracowni 2010
Od lewej: Monika Lewandowska, prof. Elżbieta Szeląg, Justyna Skolimowska

Od lewej: Alicja Moczulska, Monika Lewandowska, Justyna Skolimowska, prof. Małgorzata Węsierska, Anna Oroń, Aneta Szymaszek, prof. Elżbieta Szeląg
Zespół Pracowni 2010
Od lewej: Alicja Moczulska, Monika Lewandowska, Justyna Skolimowska, prof. Małgorzata Węsierska, Anna Oroń, Aneta Szymaszek, prof. Elżbieta SzelągKONTAKT

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
e-mail: e.szelag@nencki.edu.pl
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa