slider image 1slider image 2 slider image 3

prof. dr hab. Elżbieta Szeląg
Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN
ul. L. Pasteura 3
02-093 Warszawa
telefon: (48 22) 5892286

Sekretariat: Anna Bombińska
telefon:(+48 22) 5892280

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na neuropsychologicznych mechanizmach leżących u podłoża funkcjonowania poznawczego człowieka. Badania prowadzone w tym zakresie dotyczą percepcji czasu i czasowej dynamiki opracowywania informacji, które stanowią jeden z podstawowych procesów, kształtujących szerokie spektrum zachowań człowieka: mowę, procesy percepcji, pamięć, uczenie się nowych informacji, uwagę, podejmowanie decyzji, aktywność ruchową, a także rozwój poznawczy dziecka w ontogenezie oraz biologiczne starzenie się. Powyższy kierunek badań stanowi kontynuację eksperymentów prowadzonych przeze mnie w ramach Stypendium Naukowego Humboldta w Niemczech, w latach 1991 - 93. Zafascynowana oryginalną teorią mojego ówczesnego opiekuna naukowego – Ernsta Pöppela, po powrocie do kraju podjęłam z nim ścisłą współpracę naukową. W ramach tej współpracy realizowane są w naszej Pracowni wspólne projekty badawcze dotyczące percepcji czasu w trakcie prawidłowego rozwoju poznawczego dziecka w ontogenezie, biologicznego starzenia się u ludzi w różnym okresie życia (w tym również osób stuletnich), a także dzieci i dorosłych z zaburzeniami językowego porozumiewania się o różnej etiologii: ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (afazją), nieprawidłowym rozwojem poznawczym i emocjonalnym (autyzmem), głębokim ubytkiem słuchu (włączając użytkowników implantów słuchowych).
Moje zainteresowanie neuropsychologicznym podłożem mowy powoduje, że od wielu lat łączę pracę badawczą w tym zakresie z prowadzeniem terapii logopedycznej. Jeden z aktualnie realizowanych w Pracowni projektów badawczych dotyczy opracowania nowego programu terapii logopedycznej, opartego nie tylko na usprawnianiu poziomu lingwistycznego, ale uwzględniającego również percepcję czasu, jako jeden z podstawowych procesów kształtujących mechanizmy językowego porozumiewania się.